Qajeelfama Sadarkaa Guddinaa Leenjistootaa

Akka inni barbaadutti akka yaadnu nu taasisuuf, akkaataa guddinaa, aadaa ykn barumsa fudhanne tokko tokkotti illee fayyadamuu dandaʼa. Akkuma yeroo heddu jenne barattoonni yunivarsitiilee yeroo ammaatti mooraa yoo turan qabsoo irra gargaaran. Sababnisaas dubbii hadhaayaa afaanii waan nama baasaniif. Adeemsa QBO kessatti rakkooleen roga gantummaa fi roga gartummaan dhalatan waan ajaayibaa miti. Leenjichis kan kennamu sadarkaa idilleefi Eeksteenshiniitin yoo ta'u, leenjistoota gulantaa "C" sirnicha keessa jiran sadarkaa barnoota isaanii fooyyesuuf naannoleen haal-duree jiru mijeessuf xiyyeeffannoon hojjechuu akka qaban dubbatan. 6) "Guddina Sadarkaa Dalgee" jechuun guddinaa Ofiisarri Seeraa tokko mana murtii hojjetu keessatti waggaa lama lamaan madaallii raawwii hojii irratti hundaa'e dorgomee guddatu jechuu dha. BARATAAN maqaan isaa Toonii jedhamu tokko barumsa sadarkaa lammaffaa isaa addaan kutuuf jedha. 5) "Gaggeessaa Dhimma Naamusaa Aanaa," jechuun Pireezidaantii Mana Murtii Aanaa jechuudha. (All Africa): Gadaa is a highly independent democratic and egalitarian political system that has guided the religious, social, political and economic affairs of the Oromo people of the Horn of Africa for many centuries. Mormii Sadarkaa Duraa Irratti Jalamurtii Kennuu. Raawwii Qajeelfamichaa Qajeelfama raawwii Sadarkaa Guddina Barsiisootaa. Abbaan Biyyaa Dhaaba keessatti ilmaan Oromoo naannoo fi gosaan qoodee kaan ofitti qabuu fi kaan irratti duulchisuu bira kutee gochaa farra tokkummaa Oromoo kan Dhaaba keessatti oofaa ture sana naannoo bara 1998 irraa eegalee (erga biyyoota ollaatti gadi bahee fi carraa qunnamtii bal'aa argatee) hawaasa Oromoo keessattis summii facaasuu hojii isaa halkanii-guyyaa taasifatee akka ture miseensa. Waajjira kana keessa amma turetti loogii bara dheeraaf mana hojii sana keessaa ture qorachuudhaan qajeelfama ture sana jijjiiree namoota hedduudhaaf bu'aa ta'eera. HRCO also documented the detention of 8,778 individuals from Oromia regional state followed by 5, 769 people from SNNPR, 640 from Amhara, 411 from the capital Addis Abeba and one from the Afar regional state. Dhimmi: vidiyoo balaaleffannaa Irreecha fi Waaqeffannaa kan «Prophet Suraphel Demissie» tin gama youtube fi «Presence Tv Channel» gaafa caamsaa 30,2017 faca'e laallata. arguuf milkomuun hundee qaroominaa fi guddinaa ti; garuu rakkooleen sirnaan hin furamin yoo turan fi sirna-malee yoo furaman gara faallaatti guddatun riqicha (dandii) farreen ittin moraa QBO kessa seenanii jequmsa omishan ta`uu malu. In what seems to be a rather stage-managed election process, the fate of the remaining 105 seats will be determined according to plan. edu is a platform for academics to share research papers. Hiikkaan jechootaa sadarkaa barruutti, hikkaan jechamaa sadarkaa barruutti, hiikkaan himaa sadarkaa barruutti ta'u qaba. As Human Rights Watch wrote as early as 2008: "The Ethiopian government's reaction to reports of abuses in 2007 has been to deny the allegations, disparage the sources, and actively restrict or control access to the region by journalists, human rights groups, and aid organizations (including by expelling the International Committee of the Red Cross in July 2007)". Ibsa Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo (GS-ABO) (Muddee 27, 2016) Gumiin Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo (GS-ABO) walgahii isaa dhaabbataa Mudde 16 - 25, 2016 gaggeeffateen haala Dhaabaa fi QBO, akkasumas, haala Ummata keenyaa, haala diinaa (mootummaa TPLF/EPRDF), haala Godina Gaanfa Afriikaa fi kan Idil-Addunyaa irratti marii fi xiinxala bal'aa gaggeessee murtiilee jajjaboo QBO daran. Jaappan dabalatee biyyoonni Addunyaan hedduun barnoota furtuu rakkoolee hundaa taasifachuun morkii keessa lixanii xiiqiidhaan waan hojjataniif gadadoofi hiyyummaa battala gadi-faggeeffate keessaa yeroo gabaabaa ta'e keessatti fottoqanii bahuun qabeenya uumamaa lakkoofsa keessa galuu danda'u otuu hin qabaaatiin caaffii guddinaa fi misoomaa dhalli namaa har'a akka raajii tokkoottii laalu. Kana jechuun immoo ijaarsi sirna dimokraasii sadarkaa gaarii irra jiraa jechuudha. Mormii Sadarkaa Duraa Irratti Jalamurtii Kennuu. Haaluma kanaan, yeroo ammaa, sadarkaa naannoo keenyaatti hojiitti galamuuf haal-dureewwan barbaachisan kallattiima qorannoon geggeeffame agarsiiseen hojjetamaa jira. Nuti jijjiraama barbaadna gama Siyaasaa Oromootiin jijjiiramnii karaa dhaabaa keenyaa Dh. Piroojektoonni misoomaa garaagaraa qar. Aanaaleefi Bulchiinsi Magaalotaa baajatni jijjiirraa barsiisaaf isaan qabachuu qaban mindaa sadarkaa guddinaa barsiistotaa isa fiixee gosa barnootaa, sadarkaa barnootaafi baayi'ina barsiisaa sadarkaa barumsaan isaan barbachisuun adda baasuun gaafachuu qabu. • Amalawwan guddinaa fi barachuu daa’immanii kan mana barumsaa keessatti akka milkaa’an isaan godhu irratti mari’achuu. Gabaasa Qeerroo Dhiha Oromiyaa ,Hagayya 29,2011. (All Africa): Gadaa is a highly independent democratic and egalitarian political system that has guided the religious, social, political and economic affairs of the Oromo people of the Horn of Africa for many centuries. Fulbanaa 23,2015 Godina addaa naannawaa Finfinnee Burraayyuu, Holotaa fi Walmaraatti Barruun warraaqsaa gaaffii mirga abbaa biyyummaa Oromoo fi gaaffiiwwaan mormii Master Plan Finfinnee qaban bittinneeffamuun dabballootni Wayyaanee muddama guddaa seenan. Baaroon barumsa isaa sadarkaa tokkoffaafi 2ffaa achuma magaalaa Naqamteetti erga xumuree booda, barumsasaa 5 sadarkaa olaanaammoo kolleejjii Waldaa Makaane Yesuus Bishooftuutti argamurraa xumure. O) turree, sababootaa armaan gadii irraa ka. Sobdootaafi warreen malaamaltummaadhaan jiraatanis qaanessaa tureera. Beekan Guluma Erena: Mul'ata Karaatti Hafe! (Seenaa Gooticha Oromoo Baaroo Tumsaa) Jaarraan amma keessa jirru jaarraa qalama malee seenaa dhiigaan itti barreessanidha. sadarkaa Mana Murtii Aanaatti ramadamee hojjatu ni dabalata. Malawwan isaa kana keessaa tokko, iddoo guddaa ykn beekamtii argachuuf fedhii nuti qabaachuu dandeenyu kamitti iyyuu fayyadamuu dha. In our own words. Human Right Council Ethiopia Releases Report On Rights Abuses Committed Under Current State Of Emergency. Mootummaan nannoo oromiyaa baroottan darban keessatti ummataa naannichaa fayyadamaa taasisuuf karoora misoomaa gama bulchiinsa gaarii, misoomaa fi nageenyaatiin baasee sadarkaa sadarkaan hojiirra oolchaa turee jira. 410 Kunis gama lama qabachuudhaan gamni tokko mormee, gamni biraa ammoo deeggaruun keessatti hirmaatu. Mootummaan Itoophiyaa Karoora Guddinaa fi Tiraansformeeshinii (KGT) tokkoffaa waggaa shanii (bara 2003 hanga î ì ì ó) milkaa'inaan erga xumuree booda KGT lamaffaa (bara î ì ì ô hanga î ì í) qopheessee ummataan ragaasisuun gara hojiitti seenuun isaa ni beekama. Paartiin waggoota darbaniif,biyyaa bulchaa ture ADWUI/EPRDF Oromiyaa keessatti farra guddinaa fi diimokiraasii akka te'e ummatni martuu kan beekudha. Oromiyaa ta'ee sadarkaa Mana Murtii Waliigalaafi Mana Murtii Ol'aanaatti Labsii kanaan dhaabbateedha. 6) "Guddina Sadarkaa Dalgee" jechuun guddinaa Ofiisarri Seeraa tokko mana murtii hojjetu keessatti waggaa lama lamaan madaallii raawwii hojii irratti hundaa'e dorgomee guddatu jechuu dha. Because of fact that the name Ethiopia is contaminated by meaning given from the Greeks (burnt-face, which is almost the same to the N-word used against blacks) and by the content given from Habeshas (making Ethiopia equivalent to Abyssinian empire’s system of domination, excluding and. “Sadarkaa guddinaa” jechuun barsiisaan tokko safartuu qajeelfama raawwii sadarkaa guddinaa madaalamee sadarkaa tokko irraa gara sadarkaa itti aanutti tartiiba isaa eeggatee guddachaa deemuu jechuudha. arguuf milkomuun hundee qaroominaa fi guddinaa ti; garuu rakkooleen sirnaan hin furamin yoo turan fi sirna-malee yoo furaman gara faallaatti guddatun riqicha (dandii) farreen ittin moraa QBO kessa seenanii jequmsa omishan ta`uu malu. Ittiin aansee kabajamoo shekh naasir binu Muhammad alhuweesh duree kutaa lammii biyya alaa (jaaliyaataa) kantahan deggarsaa fii qajeelfama isaaniitiif haalaanin galatoomfadha. Beekan Guluma Erena: Mul'ata Karaatti Hafe! (Seenaa Gooticha Oromoo Baaroo Tumsaa) Jaarraan amma keessa jirru jaarraa qalama malee seenaa dhiigaan itti barreessanidha. Fo'annoo fi filannoo, muudama, mirga addaa, ramaddii, mindaa, durgoo, yaalaa fi inshuuraansii, sadarkaa guddinaa, leenjii fi barnoota, hayyamaa fi boqonnaa, jijjiirraa, gaggeeffamaa fi faayidaalee biroo Abbootii Seeraa fi Muudamtoota Gumii ilaalchisee dambii fi qajeelfama ni baasa;. Oduu barattoota Uninivaristii Jimmaa keessaa bahe. Seeronni danbii fi qajeelfama bulchiinsa faayinaansii fi bulchiinsa hojjettootaa kan qaxarrii guddinaa jijjiirraa jiraachuu isaanii ni mirkaneeffataa kan hin guutamnee yoojiraate akka guutaman yaada itti gaafatamaayookiin hogganaa ol’aanaaf ni dhiyeessa ,raawwii isaas ni hordofa. Gochaalee hamoo Paartiin kun ummata Oromoorran gahe ilaalchisee marii dheera taasifameen Partiin kun shororkeessaa (terrorist) akka ta'e irratti waliigalameera. Fedhii fi hawwii ummataa faalleessuu, galmaa fi karoora qabsoo micciiruu fi hamilee ummataa tuquun, waan mara anaatu siif beekaa fi tooftaan qabsoo si baasu kaniin ani deemuun kana qofa ja'ee amanu wayta siyaasaan Oromoo Oromiyaa fi Xoophiyaa bira dabartee sadarkaa Afrikkaa fi Addunyaattuu fiinxee geessee jirtu kanatti hin hojjatu. Baaroon bara 1966 barnootasaa erga xumuree booda biiroo eegumsa fayyaatti miindefamee hojjechuu jalqabe. Baaroon bara 1966 barnootasaa erga xumuree booda biiroo eegumsa fayyaatti miindefamee hojjechuu jalqabe. 75 Dikilaareeshiniin Ri'oo, eegumsa naannoo fi misooma ilaalchisee lammiiwwan sadarkaa adda addaa irratti argaman mirga hirmaachuu akka qaban kaa'a. Guyyaa ayyaana dachaa kana yeroo itti kabajachuuf deemnu haalli ummanit keenya irree cunqursaa jala jiruu fi walabummaa isaaf ammoo warraaqsa hiriyyaa hin qabne gaggeessuun wareegama ol aanaa kafalaa jiru keessa jirra. Ati miseensa garee isa barbaachisaa kan barachuu daa'ima keetii deeggaruuf gargaartu fi laafina hamma danda'ameen ce'umsa gara oolmaa daa'immaniitti. 1 Mucaan koo qajeelcha sadarkaa 2 sirritti ni hordofa, kan sadarkaa 3 hordofuu calqabee jira. used an innovative and inclusive model from the outset. hojii ciminaattii qabxii qabsiifachuun sadarkaa guddinaa ittiin mootummaa gaafatu. Baaroon barumsa isaa sadarkaa tokkoffaafi 2ffaa achuma magaalaa Naqamteetti erga xumuree booda, barumsasaa sadarkaa olaanaammoo Kolleejjii Waldaa Makaane Yesuus Bishooftuutti argamurraa xumure. 12 caalun hojjetamaa jiru. to get carried away waan tokkoon fudhatamu. ilaalchisee Leenjii Leenjistootaa fudhatee salphaatti leenjii kana kennuu ni danda’a. 11) “Muudamaa Pirezidaantii” jechu-un muudamaa Caffee, Muudamaa Gumii yookiin kan Gumii Godinaa osoo hin dabalatin, hojii yookiin kutaa yookiin adeemsa hojii,akka hojjetu yookiin akka gaggeessu Pirezidaantiin kan muudame yoo ta’u, (a) sadarkaa Mana Murtii. 6) "Abbaa Seeraa," jechuun akkaataa seeraatti Gumii Bulchiinsa Abbootii Seeraa Naanootiin filatamee Caffeedhaan kan muudameedha. Baafanni, sadarkaa buufataatti (marsaa dubisaa # 3) gadi bu'ee jiru qajeelcha keeti. Abbaan Biyyaa Dhaaba keessatti ilmaan Oromoo naannoo fi gosaan qoodee kaan ofitti qabuu fi kaan irratti duulchisuu bira kutee gochaa farra tokkummaa Oromoo kan Dhaaba keessatti oofaa ture sana naannoo bara 1998 irraa eegalee (erga biyyoota ollaatti gadi bahee fi carraa qunnamtii bal'aa argatee) hawaasa Oromoo keessattis summii facaasuu hojii isaa halkanii-guyyaa taasifatee akka ture miseensa. Barumsa sadarkaa lammaffaa xumuruuf waggaa isa dhumaa irratti qajeelchaa taʼee tajaajiluun jalqabe. Yaadawwan leenjitootaa sassaabuuf dhandhamni nyaatawwan qophaa’anii sassaabamuu qaba. BARATAAN maqaan isaa Toonii jedhamu tokko barumsa sadarkaa lammaffaa isaa addaan kutuuf jedha. Qajeelfama seeraa mootummaa isaa kamtuu gochaa abbaa irruummaa kana deeggaraa? Yeroo garaa garaatti iyyataa dhiyeeffaannee deebii gahaa dhabuu irraa darbee rakkoo ilaalchaa qabduu jechuun waan qoratamaa jirruuf guutummaatti miseensa dhaabuu murteeffaanne. Biraahnuu Naggaa fi obbo Jawaar Mohamed ISAT FI OMN irratti himannaa abbaan alangaa dhiyeesse dhaggeeffatee jira. Maraa Guddinaa waggaa torbaa Oliif badii tokko malee mana hidhaa keessatti dararamanii erga ba'anii Booda gara Kaayiroo(Misira)tti Imaluu dhaan barnoota addaan kutaan itti fufanii Yunversiitii Kaayiroo irraa barnoota Saayinsii Siyaasaatiin Digirii Jalqabaa Fudhatan. Arrabni qoraattiifi sammuu joonja'aan jaarraa 21ffaa keessatti bakka hinqaban. Kun yoo ta'e immoo humni namaa (hojii) amma baay'inaan qonna irratti bobba'ee jiru gara seektaroota industirii fi tajaajila kennanitti baay'inaan makamuun isaa waan hin oolledha. In what seems to be a rather stage-managed election process, the fate of the remaining 105 seats will be determined according to plan. kanneen kana ni qabdu. VisualEditor is software in development to allow people to edit pages in MediaWiki without needing to learn wikitext syntax (li. Hubannoo: Unki kun qajeelfama waliigalaa qofa yoo ta'u Bulchiinsa Qaama Miidhamtoota Guddinaa (DDA)'n odeefannoo ykn qorannoo dabalataa barbaaduu ni danda'a. Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo. Sobdootaafi warreen malaamaltummaadhaan jiraatanis qaanessaa tureera. Akkaataan guddinaa Asteer maal fakkaata? Mordekaayi isa durbiishee taʼee wajjin jiraachuu kan jalqabde maaliifi? 4 Asteer haadhaafi abbaa hin qabdu turte. Fulbanaa 23,2015 Godina addaa naannawaa Finfinnee Burraayyuu, Holotaa fi Walmaraatti Barruun warraaqsaa gaaffii mirga abbaa biyyummaa Oromoo fi gaaffiiwwaan mormii Master Plan Finfinnee qaban bittinneeffamuun dabballootni Wayyaanee muddama guddaa seenan. Itti aansuudhaan Yuunivarsiitii Haayile Sillaasee 1ffaa jedhamuun beekamurraa barnoota Faarmaasiistiin digirii jalqabaa bara 1966 tti fudhate. O guutummaatti dhaabuu keenya ni beeksifna,. O Dhaabuu(Lakkisuu) keenya Beeksifachuu kan Ilaaluudha. haala wash sadarkaa aanaatti midhaamtota qaammaa ittin hammatamurratti. 225 cirrachaan) baajata mootummaa. Ati miseensa garee isa barbaachisaa kan barachuu daa’ima keetii deeggaruuf gargaartu fi laafina hamma danda’ameen ce’umsa gara oolmaa daa’immaniitti. Waxabajjii 05. Ililliiwwan wa’ee amalaa, bareedinaa, gammachuu, lubbuu akkasumas ogummaa. Mirgoonni kanneen kun maxxansa gurraachan dhiyeeffaman. 6) "Abbaa Seeraa," jechuun akkaataa seeraatti Gumii Bulchiinsa Abbootii Seeraa Naanootiin filatamee Caffeedhaan kan muudameedha. Itti aansuudhaan Yuunivarsiitii Haayile Sillaasee 1ffaa jedhamuun beekamurraa barnoota Faarmaasiistiin digirii jalqabaa bara 1966tti fudhate. Raawwii Qajeelfamichaa Qajeelfama raawwii Sadarkaa Guddina Barsiisootaa. Qajeelfama seeraa. 61/94 fi labsii kana fooyyessuuf kan ba’e Labsii Lakk. O guutummaatti dhaabuu keenya ni beeksifna,. Because of fact that the name Ethiopia is contaminated by meaning given from the Greeks (burnt-face, which is almost the same to the N-word used against blacks) and by the content given from Habeshas (making Ethiopia equivalent to Abyssinian empire's system of domination, excluding and. Lafa Oromoo, ganda Oromoo, kan dur essa jiraan hinbeekkamne, Moyaalee kaasee hanga Cinaaksan, Hidhabu Aboteeti kaasee hanga Mandiitti, badda fi gammojji barachuu, nama barachuu, rakkoo qabatamaa hiikudhaan Ummata kiyya bira. Maraa Guddinaa waggaa torbaa Oliif badii tokko malee mana hidhaa keessatti dararamanii erga ba'anii Booda gara Kaayiroo(Misira)tti Imaluu dhaan barnoota addaan kutaan itti fufanii Yunversiitii Kaayiroo irraa barnoota Saayinsii Siyaasaatiin Digirii Jalqabaa Fudhatan. Gabaasa Qeerroo Dhiha Oromiyaa ,Hagayya 29,2011. Akkuma yeroo heddu jenne barattoonni yunivarsitiilee yeroo ammaatti mooraa yoo turan qabsoo irra gargaaran. Professor Mararaa Guddinaa ibsa baldhaa godhan keessatti "Siyaasa jechuun waan danadayan hojjachuu jechuu dha! Waliin hojjachuus hollaa keenya waliin hojjachuus dandayuu itti beeku nu barbaachisa. Fakkeenyaaf, yaada garaa isaa isa Macaafa Qulqulluudhaan leenjiʼe ni dhaggeeffata. Kun yoo ta’e immoo humni namaa (hojii) amma baay’inaan qonna irratti bobba’ee jiru gara seektaroota industirii fi tajaajila kennanitti baay’inaan makamuun isaa waan hin oolledha. Akkasumaas AANAA Calliyaa Geedootti Manneen barnoota kanneen akka M/B Geedoo sadarkaa 2ffaa fi Qopha'inaa , M/B sadarkaa 2ffaa Baabbichaa fi Manneen Barnootaa geedoo sadarkaa 1ffaa Dirree Guddinaa fi Dirree Jaartii jedhamanii fi Manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa baadiyaa aanichaa keessatti Walga'ii gaggeeffamaa ture kana irratti mormii. Nuti Baratootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa Asiin dura Miiseensa DH. Saba-himaaleen [miidiyaan] guddina biyyaatiif gumaacha irraa barbaadamu bahaa jiruu jechuudha. Maallaqa biyti tokko achi qabdu akka warra biroo liqeeffatan haala mijeessuuf jidduu deemti. Guyyaa ayyaana dachaa kana yeroo itti kabajachuuf deemnu haalli ummanit keenya irree cunqursaa jala jiruu fi walabummaa isaaf ammoo warraaqsa hiriyyaa hin qabne gaggeessuun wareegama ol aanaa kafalaa jiru keessa jirra. gov Kallattiin karaa toora intarneetii. abalkheyli deeggarsaa fi qajeelfama isaan yeroo hunda akka daiwaa tajaajilluuf nuuf godhanirratti haalaanin galatoomfadha. to kick a habit amala adabuu/akka hafuu gochuu. C Proclamation No. Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo. Ittiin aansee kabajamoo shekh naasir binu Muhammad alhuweesh duree kutaa lammii biyya alaa (jaaliyaataa) kantahan deggarsaa fii qajeelfama isaaniitiif haalaanin galatoomfadha. fayyadamuun dandeettii haala mijeessitootaa cimsee hojii isaanii sadarkaa hawaasaatti akka hojjetan gargaaruudha. The 61-page report. keenna guddinaa fi ramaddii. Piroojektoonni misoomaa garaagaraa qar. Posts about Gadaa written by OromianEconomist. Maarree inni dantaa diinaggeetiif jecha diina Oromoo yoo filate, Wayyaaneefi ummata Oromoo jidduu kan diinaggeen caalaatti isa fayyadu agarsiisuun barbaachisaadha. In a media brief held at Desalegn Hotel on March 16, 2016, the EU expressed the need for dialogue to resolve the issues that escalated in Oromia Region and parts of Amhara Region. Raawwii Qajeelfamichaa Qajeelfama raawwii Sadarkaa Guddina Barsiisootaa. Pirojektoonni akkanaa hawaasaaf kan hojjetaman osoo hin taane hawaasa wajjin kan hojjetaman, jalqaba irraa kaasee, Malli hojimaataa. Baaroon bara 1966 barnootasaa erga xumuree booda biiroo eegumsa fayyaatti miindefamee hojjechuu jalqabe. 6) "Abbaa Seeraa," jechuun akkaataa seeraatti Gumii Bulchiinsa Abbootii Seeraa Naanootiin filatamee Caffeedhaan kan muudameedha. 61/94 fi labsii kana fooyyessuuf kan ba’e Labsii Lakk. edu is a platform for academics to share research papers. Dhuma irrattis, maanuuwaalichi nyaata yeroo leenjii qophaa’an madaaluufis akka qajeelfamaatti ni fayyada. 225 cirrachaan) baajata mootummaa. Mee dambii armaan gadii kana dubbisa. Fakkeenyaaf, yaada garaa isaa isa Macaafa Qulqulluudhaan leenjiʼe ni dhaggeeffata. Dareetti deddeebi'uun gorsaafi qajeelfama barsiisota irraa fudhachuu itti fufuu qabu. Obbo Baaroo Tumsaa (Bara 1976) Jaarraan amma keessa jirru jaarraa qalama malee seenaa dhiigaan itti barreessanidha. Baafanni, sadarkaa buufataatti (marsaa dubisaa # 3) gadi bu'ee jiru qajeelcha keeti. Baaroon barumsa isaa sadarkaa tokkoffaafi 2ffaa achuma magaalaa Naqamteetti erga xumuree booda, barumsasaa sadarkaa olaanaammoo Kolleejjii Waldaa Makaane Yesuus Bishooftuutti argamurraa xumure. O) turree, sababootaa armaan gadii irraa ka. Vol10 ot oromo 1. Mariin himannaa dhuunfaan dhiyaatu fi A/Alangaan dhiyaachuu qabu seera adabbii yakkaa kwt 211 fi s/d/f/y/kwt 42 fi kan itti aanan irratti geggeeffamee. 410 Kunis gama lama qabachuudhaan gamni tokko mormee, gamni biraa ammoo deeggaruun keessatti hirmaatu. et Finfinnee. This claim is based on the evidence presented above. After all, the late Prime Minister Meles Zenawi will roll in his grave if the margin of victory for the incumbent party lower than that of the 2010, which was 99. Leenjichis kan kennamu sadarkaa idilleefi Eeksteenshiniitin yoo ta'u, leenjistoota gulantaa "C" sirnicha keessa jiran sadarkaa barnoota isaanii fooyyesuuf naannoleen haal-duree jiru mijeessuf xiyyeeffannoon hojjechuu akka qaban dubbatan. Because of fact that the name Ethiopia is contaminated by meaning given from the Greeks (burnt-face, which is almost the same to the N-word used against blacks) and by the content given from Habeshas (making Ethiopia equivalent to Abyssinian empire's system of domination, excluding and. Seeraa Mana Murtii Waliigala Oromiyaatti akkasumas guddina sadarkaa olee ofisarri seeraa Mana Murtii keessatti hojjetuu kan dabalatuudha. Baaroon bara 1966 barnootasaa erga xumuree booda biiroo eegumsa fayyaatti miindefamee hojjechuu jalqabe. Oduu barattoota Uninivaristii Jimmaa keessaa bahe Akkumaa beekamuu Nuti baratootni Oromoo Yuunibaristii Jimmaa Miseensotaa fi Deegartootaa Dhaabbaata Dimookiraatawaa U/ Oromoo (DH. hojiiwwan hojjetaman ni jiru. Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Waajjira Abbaa Taayta Galiiwwani Aanaa Dadar, Public & Government Service, dadar, Dadar. Baratootni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa Miseensotaa OPDO turan Gutummaatti Dhaabicha Dhiisuun Ibsa Baafatan. 6) "Guddina Sadarkaa Dalgee" jechuun guddinaa Ofiisarri Seeraa tokko mana murtii hojjetu keessatti waggaa lama lamaan madaallii raawwii hojii irratti hundaa'e dorgomee guddatu jechuu dha. Seeronni danbii fi qajeelfama bulchiinsa faayinaansii fi bulchiinsa hojjettootaa kan qaxarrii guddinaa jijjiirraa jiraachuu isaanii ni mirkaneeffataa kan hin guutamnee yoojiraate akka guutaman yaada itti gaafatamaayookiin hogganaa ol'aanaaf ni dhiyeessa ,raawwii isaas ni hordofa. mootummaa sagantaa barnoota fagoo gaggeessan seeraafi qajeelfama irratti hundaa'anii akka raawwatan gochuuf caasaalee sadarkaan jiru gahee fi itti gaafatamummaa isaanii akka bahan taasisuudhaaf qajeelfamni kun barbaachiseera. Professor Mararaa Guddinaa ibsa baldhaa godhan keessatti “Siyaasa jechuun waan danadayan hojjachuu jechuu dha! Waliin hojjachuus hollaa keenya waliin hojjachuus dandayuu itti beeku nu barbaachisa. Gabaasa Qeerroo Dhiha Oromiyaa ,Hagayya 29,2011. kanas gabatee gadiirratti ibsameeraati ilaalaa. Sababnisaas dubbii hadhaayaa afaanii waan nama baasaniif. Oromiyaa ta'ee sadarkaa Mana Murtii Waliigalaafi Mana Murtii Ol'aanaatti Labsii kanaan dhaabbateedha. Kanaafuu, fara-ilbiisaa ykn tooftaawwan to'annoo kan biraa fayyadamuuf kun yeroo garmalee mijaa'adha. Keessattuu marii bal'aan keewwata 540, 541, 78 fi 82(1)(d), sadarkaa fi gulantaa qajeelfama adabbii keessa ta'ee sababoota adabbii cimsan S/A/Y/Kwt 84 jala ta'an irratti geggeeffamee jira. / sadarkaa sadarkaan gaggeeffamaa jiru kunis walmakiinsa ilaalchaa, kiraasassaabdummaa, rakkoolee bulchiinsa gaarii, hojimaataafi qajeelfama dhaabaa hojiirra oolchuu dhabuu mulatan furuuf gaggeessitoonni imaanaa ummataafi mootummaa itti keenname haaromsa addichaa araarama tokko malee daran cimsuun barbaachisaadha. Waliigaltee namaan wajjinii/ Wanta itti dhagayamu Mucaan koo kana hojjachuu ni danda'a. This claim is based on the evidence presented above. - Barattoonni sadarkaa ol'aanaa hundi mooratti deebi'uudhaan mooraalee dirree qabsoo yaadaafi mormii gochuu qaban. Qajeelfama gurmaainsa waldaa hojii gamtaa Ijaarsa mana jireenyaa bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa kkoofsa 11/2007 ,Labsii waldaa hojii gamtaa lakkoofsa 147/91,dambii ittiin bulmaataa kana fi dambii keessaa murtiiwwaan waldichaa fi qajeelfamoota biraa kana irratti hundaa`anii kabajuu fi hojii irra Oolchuu,. Baaroon bara 1966 barnootasaa erga xumuree booda biiroo eegumsa fayyaatti miindefamee hojjechuu jalqabe. 11) "Muudamaa Pirezidaantii" jechu-un muudamaa Caffee, Muudamaa Gumii yookiin kan Gumii Godinaa osoo hin dabalatin, hojii yookiin kutaa yookiin adeemsa hojii,akka hojjetu yookiin akka gaggeessu Pirezidaantiin kan muudame yoo ta'u, (a) sadarkaa Mana Murtii. Dhuma irrattis, maanuuwaalichi nyaata yeroo leenjii qophaa’an madaaluufis akka qajeelfamaatti ni fayyada. 61/94 fi labsii kana fooyyessuuf kan ba’e Labsii Lakk. Baaroon bara 1966 barnootasaa erga xumuree booda biiroo eegumsa fayyaatti miindefamee hojjechuu jalqabe. Macaafni Qulqulluun kana ilaalchisee qajeelfama barbaachisaafi bu’a qabeessa ta’e kenna: Walii galteen hundi barreeffamaan akka ta’u godhi! Fakkeenyaaf, Ermiyaas yeroo lafa bite walii galteesaanii waraqaarratti barreessisee dhugaa baatota duratti walii mallatteessuudhaan gara fuulduraatti ragaadhaaf bakka gaarii akka taa’u godheera. Posted by OromianEconomist in Irreecha, Uncategorized. Yeroo muraasaaf qajeelchaa taʼee ergan tajaajilee booda, bakka babalʼistoonni mootummichaa caalaatti barbaachisan deemee tajaajiluuf galman baafadhe. edu is a platform for academics to share research papers. Saba-himaaleen [miidiyaan] guddina biyyaatiif gumaacha irraa barbaadamu bahaa jiruu jechuudha. Sanadni kun faayidaa argachuu akka malu murteessuuf tarkaanfii dura dha. gov Kallattiin karaa toora intarneetii. Akka carraa ta'ee atileetonni bebbeekamoo Itoophiyaa hedduun kan maddan Naannoo Oromiyaa Godina Arsii akka ta'e himama. Falmii Malli kun akka barattoonni mata duree isaanitti toluufi sadarkaa sadarkaa isaaniitiin walgitu filatanii irratti wal-falman carraa laata. Because of fact that the name Ethiopia is contaminated by meaning given from the Greeks (burnt-face, which is almost the same to the N-word used against blacks) and by the content given from Habeshas (making Ethiopia equivalent to Abyssinian empire’s system of domination, excluding and. Oromiyaatti Biiroo Siiviil Sarviisii fi Buchiinsa Gaarii Karoora Waggaa Shanii Seektara Siiviil Sarviisii fi Bulchiinsa Gaarii Bara (2008-2012). Qajeelfama seeraa. Sababnisaas seenaan dhiigaan barreeffame ija waan godhatuufi. Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo. mootummaa sagantaa barnoota fagoo gaggeessan seeraafi qajeelfama irratti hundaa’anii akka raawwatan gochuuf caasaalee sadarkaan jiru gahee fi itti gaafatamummaa isaanii akka bahan taasisuudhaaf qajeelfamni kun barbaachiseera. abalkheyli deeggarsaa fi qajeelfama isaan yeroo hunda akka daiwaa tajaajilluuf nuuf godhanirratti haalaanin galatoomfadha. Baaroon barumsa isaa sadarkaa tokkoffaafi 2ffaa achuma magaalaa Naqamteetti erga xumuree booda, barumsasaa sadarkaa olaanaammoo Kolleejjii Waldaa Makaane Yesuus Bishooftuutti argamurraa xumure. Obbo Baaroo Tumsaa (Bara 1976) Jaarraan amma keessa jirru jaarraa qalama malee seenaa dhiigaan itti barreessanidha. 5 fi asfaaltii magaalotaa km. hojii ciminaattii qabxii qabsiifachuun sadarkaa guddinaa ittiin mootummaa gaafatu. The Ministry of Water Resources and Irrigation said in a statement after the end of the negotiations session between Egypt's delegation to with Ethiopian representatives that all the proposals made by Egypt to resolve the outstanding problems met were with unjustified resistance by the Ethiopian side, up to the point of obstinacy, which proved that the Ethiopian side was not giving sufficient. Just as Ethiopianists' Addisaba is Oromianists' Finfinne, the former's Ethiopia is the later's Oromia. 410 Kunis gama lama qabachuudhaan gamni tokko mormee, gamni biraa ammoo deeggaruun keessatti hirmaatu. 6) "Abbaa Seeraa," jechuun akkaataa seeraatti Gumii Bulchiinsa Abbootii Seeraa Naanootiin filatamee Caffeedhaan kan muudameedha. C Proclamation No. O) turree, sababootaa armaan gadii irraa ka. In our own words. Ibsa Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo (GS-ABO) (Muddee 27, 2016) Gumiin Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo (GS-ABO) walgahii isaa dhaabbataa Mudde 16 – 25, 2016 gaggeeffateen haala Dhaabaa fi QBO, akkasumas, haala Ummata keenyaa, haala diinaa (mootummaa TPLF/EPRDF), haala Godina Gaanfa Afriikaa fi kan Idil-Addunyaa irratti marii fi xiinxala bal’aa gaggeessee murtiilee jajjaboo QBO daran. • Amalawwan guddinaa fi barachuu daa’immanii kan mana barumsaa keessatti akka milkaa’an isaan godhu irratti mari’achuu. Uummanni oromoo yeroo ammaa yeroo itti gidiraa fi dhiphuun mana isaatti olseenee jaanjii fi hiraarsamaa jirutti gaaffii uummatichaatti bishaan facaasanii irra kutuun daandii qabsoo uummanni oromoo qabatee socho,aa jiru ni fardeessa malee milkaa,ina diinota farra qabsoo oromoo ta,aniif karaa hin banu. 8 baajata mootummaa naannootiin, daandii km. Waajjira kana keessa amma turetti loogii bara dheeraaf ana hojii sana keessaa ture qorachuudhaan qajeelfama ture sana jijjiiree namoota hedduudhaaf bu'aa ta'eera. FEBRUARY 9, 2017 By Qeerrooin ODUU/NEWS1 COMMENT. arguuf milkomuun hundee qaroominaa fi guddinaa ti; garuu rakkooleen sirnaan hin furamin yoo turan fi sirna-malee yoo furaman gara faallaatti guddatun riqicha (dandii) farreen ittin moraa QBO kessa seenanii jequmsa omishan ta`uu malu. gov Kallattiin karaa toora intarneetii. ONLF, established in 1984, demands for the autonomy of this region which is a home to about 8-10 million Somali Muslims. Sobdootaafi warreen malaamaltummaadhaan jiraatanis qaanessaa tureera. et Finfinnee. kanneen kana ni qabdu. Sobdootaafi warreen malaamaltummaadhaan jiraatanis qaanessaa tureera. Akkasumaas AANAA Calliyaa Geedootti Manneen barnoota kanneen akka M/B Geedoo sadarkaa 2ffaa fi Qopha'inaa , M/B sadarkaa 2ffaa Baabbichaa fi Manneen Barnootaa geedoo sadarkaa 1ffaa Dirree Guddinaa fi Dirree Jaartii jedhamanii fi Manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa baadiyaa aanichaa keessatti Walga'ii gaggeeffamaa ture kana irratti mormii. Ililliiwwan wa'ee amalaa, bareedinaa, gammachuu, lubbuu akkasumas ogummaa. Interpiraayiziin qonnaa waliigalatti, sadarkaa omishtootaatti tuuta hirmaatanii fi. leenjii leenjistootaa ogeessota godinaafi aanaa itti fayyadama qajeelfama midhaamtoonni qaammaa ittin hammataman irratti 72 5. Seeraa Mana Murtii Waliigala Oromiyaatti akkasumas guddina sadarkaa olee ofisarri seeraa Mana Murtii keessatti hojjetuu kan dabalatuudha. 3) "Mana Maree Bulchiinsaa" jechuun Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa jechuudha. (All Africa): Gadaa is a highly independent democratic and egalitarian political system that has guided the religious, social, political and economic affairs of the Oromo people of the Horn of Africa for many centuries. Manni murtii sadarkaa qoph iitti, bitaa fi mirgi dhiyaachuu isaanii erga mirkaneeffatee fi ajaja ykn qajeelfama 117 barbaachiisaa ta'e kennuun himannaa himatamaaf erga dubbiseen booda, hojiilee armaan gadii tartiibaan kan rawwatu ta'a. Ø Qajeelfama bulchiinsaa fi itti fayyadama kitaabaa BBOn qophaa’ee gadi bu’e hojiirra akka oolu taasisuu; Ø Sirna barnoota naannichaan qophaa’an hojiirra akka oolu taasisuu, Ø Madaalli sirna barnootaa akka aanaatti gaggeessuu, akkasumas madaallii kitaabaa sadarkaa mana barumsaatti gaggeeffamu hordofuu, deeggaruu, duub-deebiis kennuu,. Waraannii fi humni Poolisa Feederaala Wayyaanee tahe jedhee duula dargaggoota Oromoo hidhuu fi hiraasuu irratti bobba'ee naannoo dhiha Oromiyaa Beegii,Najjoo,Jaarsoo,Dambi Dolloo, fi Baddallee irraa dargggoota jimlaan qabee hidhuu gabaasi qeerroo addeessa. Just as Ethiopianists' Addisaba is Oromianists' Finfinne, the former's Ethiopia is the later's Oromia. :) Because you seem to be one of the busiest editors here, I just wanted to let you know personally that VisualEditor is coming to this project on December 2, 2013. Oromoo ta'uu isaatiin duwwaa tufatamuun, hidhamuun, ajeefamuun saamamuun, qe'ee isaa irraa buqa'uunii fi kkf… jiruu isaa guyya guyyaa keessatti dhamdhamaa jiraata. Bara Karoora Guddinaa fi Tiraansformeeshii(KGT 2003-2007) keessattis daandii baadiyyaa haaraa sadarkaa isaa eege km. ilaalchisee Leenjii Leenjistootaa fudhatee salphaatti leenjii kana kennuu ni danda’a. Barumsa sadarkaa lammaffaa xumuruuf waggaa isa dhumaa irratti qajeelchaa taʼee tajaajiluun jalqabe. Waajjira kana keessa amma turetti loogii bara dheeraaf mana hojii sana keessaa ture qorachuudhaan qajeelfama ture sana jijjiiree namoota hedduudhaaf bu'aa ta'eera. Akkaataa KGT lammaffaatti, mul'ata biyyattin gama misooma. Hawaasti kallattii hundaanuu dhimma biyya isaa irratti qooda akka fudhatu gochuun akka danda’ametti ilaalama. Mucaan kun abbaa kan hin qabne taʼuu isaa irra iyyuu, barumsaaf fedhii waan hin qabneef, guyyoota dhuma torbaniitti yeroo isaa fiilmii. Macaafni Qulqulluun kana ilaalchisee qajeelfama barbaachisaafi bu’a qabeessa ta’e kenna: Walii galteen hundi barreeffamaan akka ta’u godhi! Fakkeenyaaf, Ermiyaas yeroo lafa bite walii galteesaanii waraqaarratti barreessisee dhugaa baatota duratti walii mallatteessuudhaan gara fuulduraatti ragaadhaaf bakka gaarii akka taa’u godheera. Kana jechuun immoo ijaarsi sirna dimokraasii sadarkaa gaarii irra jiraa jechuudha. Dhimmi: vidiyoo balaaleffannaa Irreecha fi Waaqeffannaa kan «Prophet Suraphel Demissie» tin gama youtube fi «Presence Tv Channel» gaafa caamsaa 30,2017 faca'e laallata. ATI MACAAFA QULQULLUU HUBACHUU NI DANDEESSAA! Raajota Xixiqqaa Jaarraa Saddeettaffaa: Amos, Hose'aa, Yoonaas fi Miikiyaas BOB UTLEY Profeesora Hermenetiksii (Hiika Macaafa Qulqulluu) QAJEELEFAMA IBSITUU QO'ANNOO WALITTI FUFIINSAA KAKUu Moofaa, Seera Uumamaa JIldii 10 ffaa BIBLE LESSONS INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS 2006. Baaroon barumsa isaa sadarkaa tokkoffaafi 2ffaa achuma magaalaa Naqamteetti erga xumuree booda, barumsasaa sadarkaa olaanaammoo Kolleejjii Waldaa Makaane Yesuus Bishooftuutti argamurraa xumure. "Labsii" jechuun Labsii Bulchiinsa Hojjetoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk. Beeljiyam Braasals hojiidhafin deeme. Sadarkaa Biirootti konkolaataan hojiif barbaachisan haala gaariin kan jiru ta'e, sadarkaa magaalotaa fi godinaalee irratti guutuuf jalqabbiin jiru abdachiisaa ta'uu ,(faasilitiiwwaan) Web-saayitiin BMMDO Profaayilii naannichaa ibsu kan banamee jiru ta'a faasiliitiiwwan Horataalee waajjira keessaa ilaalchisee keessumaa aanaalee irratti. 0 Waajjira Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaa Teessoo +251-113-72-62-18/00-00 21383-1000 Website:www. Waajjira kana keessa amma turetti loogii bara dheeraaf mana hojii sana keessaa ture qorachuudhaan qajeelfama ture sana jijjiiree namoota hedduudhaaf bu’aa ta’eera. Qajeelfama seeraa. O guutummaatti dhaabuu keenya ni beeksifna,. "Ol-ka'insa sadarkaa" jechuun sadarkaa gita hojii hojjetaan tokko qabatee jiru irraa ka'amee gara olittii sadarkaa gita hojiii lakkaa'amu jechuudha. Suudaan Kibbaa fi Itoophiyaa, akkasumas Masrii fi Itoophiyaa jidduu hariiroon jiru sadarkaa baay'ee hamaa jedhamu irra gayuun isaa amma ifatti bayeera. Haala Kabaja Ayyaana Irreecha Malkaa Hora Harsaditti bara /2017 ilaalchisee ibsaafi qajeelfama. 61/94 fi labsii kana fooyyessuuf kan ba’e Labsii Lakk. Posts about Oromia written by OromianEconomist. Kanaaf walabummaan pireesii kan akka laayyootti ilaalamu miti. mootummaa sagantaa barnoota fagoo gaggeessan seeraafi qajeelfama irratti hundaa’anii akka raawwatan gochuuf caasaalee sadarkaan jiru gahee fi itti gaafatamummaa isaanii akka bahan taasisuudhaaf qajeelfamni kun barbaachiseera. Mootummaan karoora guddinaa baaseen diinagdeen biyyattii yeroo ammaa qonnaan durfamu dhawaataan jijjiramee industriin diinagdee akka dursu hojjetaa jira. Oromoo ta'uu isaatiin duwwaa tufatamuun, hidhamuun, ajeefamuun saamamuun, qe'ee isaa irraa buqa'uunii fi kkf… jiruu isaa guyya guyyaa keessatti dhamdhamaa jiraata. edu is a platform for academics to share research papers. Baaroon barumsa isaa sadarkaa tokkoffaafi 2ffaa achuma magaalaa Naqamteetti erga xumuree booda, barumsasaa sadarkaa olaanaammoo Kolleejjii Waldaa Makaane Yesuus Bishooftuutti argamurraa xumure. Full text of "Nabiyyicha waadaan seenameef-the promised prophet" See other formats X. Akkaataa KGT lammaffaatti, mul’ata biyyattin gama misooma. 5) "Gaggeessaa Dhimma Naamusaa Aanaa," jechuun Pireezidaantii Mana Murtii Aanaa jechuudha. Pirojektoonni akkanaa hawaasaaf kan hojjetaman osoo hin taane hawaasa wajjin kan hojjetaman, jalqaba irraa kaasee, Malli hojimaataa. - Barattoonni sadarkaa ol'aanaa hundi mooratti deebi'uudhaan mooraalee dirree qabsoo yaadaafi mormii gochuu qaban. BARATAAN maqaan isaa Toonii jedhamu tokko barumsa sadarkaa lammaffaa isaa addaan kutuuf jedha. C Proclamation No. Piroojektoonni misoomaa garaagaraa qar. Baaroon barumsa isaa sadarkaa tokkoffaafi 2ffaa achuma magaalaa Naqamteetti erga xumuree booda, barumsasaa sadarkaa olaanaammoo Kolleejjii Waldaa Makaane Yesuus Bishooftuutti argamurraa xumure. Keessattuu marii bal'aan keewwata 540, 541, 78 fi 82(1)(d), sadarkaa fi gulantaa qajeelfama adabbii keessa ta'ee sababoota adabbii cimsan S/A/Y/Kwt 84 jala ta'an irratti geggeeffamee jira. edu is a platform for academics to share research papers. • Bulchinsi mootummaa naannoo Oromiyaa labsii 455/99 keewwata 11(3) irratti hundaa'uun qajeelfama sirna keessummeessa komii qaamolee bulchinsaa komii lafaan. Uummanni oromoo yeroo ammaa yeroo itti gidiraa fi dhiphuun mana isaatti olseenee jaanjii fi hiraarsamaa jirutti gaaffii uummatichaatti bishaan facaasanii irra kutuun daandii qabsoo uummanni oromoo qabatee socho,aa jiru ni fardeessa malee milkaa,ina diinota farra qabsoo oromoo ta,aniif karaa hin banu. 5) "Gaggeessaa Dhimma Naamusaa Aanaa," jechuun Pireezidaantii Mana Murtii Aanaa jechuudha. Hojmaanni sadarkaa buufataatti, malee sadarkaa jechaattitolfamu hin qabu. Obbo Baaroo Tumsaa (Bara 1976) Jaarraan amma keessa jirru jaarraa qalama malee seenaa dhiigaan itti barreessanidha. kanneen kana ni qabdu. Akkuma yeroo heddu jenne barattoonni yunivarsitiilee yeroo ammaatti mooraa yoo turan qabsoo irra gargaaran. February 1, 2014 (CNN iReport) — Five days later after the Kenyan Police says that it was investigating the Ethiopian Security agent's abduction of two-key Ogaden National Liberation Front's negotiators,who were abducted from outside a popular restaurant in Upper Hill, Nairobi,reliable sources confirmed that those involved in facilitating with the mission are at Kenyan. In our own words. 0 Waajjira Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaa Teessoo +251-113-72-62-18/00-00 21383-1000 Website:www. Yeroo ammaa dhaabbatichi sadarkaa guddinaa irra gaheen bal'anaan ummata keessa seenuun magaalota naannichaa murteessoo ta'an keessatti giddugala gurgurtaa banuun yeroodhaa gara yerootti kenniinsa tajaajilaa, qaqqabiinsaa fi bu'a argamsiisuun guddina agarsiisaa jira. A) Qabsoo hidhannoo sadarkaa ol'aanaatti jabeessuun waan hundaan hirmaannaa keenya cimsuun lola wal irra hin cinne itti fufsisuu ; B) Fincila xumura Garbummaa barattoonni Oromoo adeemsisaa jiran ummata hunda haala hirmaachisuun jajabeessuu fi tooftaa haaraa qopheessuun hunda hirmaachisuun waa'ee mirgaafi biyya falmachuu. Godina Iluu Abbaa Boratti aanaa alge magaala Algetti mana barumsaa qophaayinaa fi sadarkaa 2ffaa kan magaala suphee sadarkaa 2ffaanis barattootni waltahuudhaan kaleessa Bitootessa 9/2016 FXG guyyaa guutuu uummatallee ida'atani fininsa olan. VisualEditor is software in development to allow people to edit pages in MediaWiki without needing to learn wikitext syntax (li. Mana hidhaa: Aangaa'oonni Ol'aanoo Naannoo Oromiyaa Walgahii Dhimma Biyyaa Ariifachiisaa Irra Jiraachuu Isaanii Ibsuun Manni Murtichaa Guyyaan Beellamaa Akka Jijjiiramuuf Mana Murtichaaf Xalayaa Barreessan!. O guutummaatti dhaabuu keenya ni beeksifna,. Milkaawuu dhabe malee, dhugaa Fayyisaa Leellisaa ragaa bahe san dhokqqee faaluudha. Piroojektoonni misoomaa garaagaraa qar. Falmii Malli kun akka barattoonni mata duree isaanitti toluufi sadarkaa sadarkaa isaaniitiin walgitu filatanii irratti wal-falman carraa laata. • Amalawwan guddinaa fi barachuu daa'immanii kan mana barumsaa keessatti akka milkaa'an isaan godhu irratti mari'achuu. sadarkaa Mana Murtii Aanaatti ramadamee hojjatu ni dabalata. 5) "Gaggeessaa Dhimma Naamusaa Aanaa," jechuun Pireezidaantii Mana Murtii Aanaa jechuudha. wantoota bu'aa kalaqa sammuu ta'aanitti fayyadameera, Citizen-driven change and policy. Sadarkaa Biirootti konkolaataan hojiif barbaachisan haala gaariin kan jiru ta'e, sadarkaa magaalotaa fi godinaalee irratti guutuuf jalqabbiin jiru abdachiisaa ta'uu ,(faasilitiiwwaan) Web-saayitiin BMMDO Profaayilii naannichaa ibsu kan banamee jiru ta'a faasiliitiiwwan Horataalee waajjira keessaa ilaalchisee keessumaa aanaalee irratti. Baaroon barumsa isaa sadarkaa tokkoffaafi 2ffaa achuma magaalaa Naqamteetti erga xumuree booda, barumsasaa sadarkaa olaanaammoo Kolleejjii Waldaa Makaane Yesuus Bishooftuutti argamurraa xumure. Master plaanii sana qondaalonni OPDO hundi yoo morman Muktaarii fi Asteer qofatu Abbaay Tsahaayyeetiin wal tahee akka hin haqamne hambisiise. Mootummaan Itoophiyaa Karoora Guddinaa fi Tiraansformeeshinii (KGT) tokkoffaa waggaa shanii (bara 2003 hanga î ì ì ó) milkaa’inaan erga xumuree booda KGT lamaffaa (bara î ì ì ô hanga î ì í) qopheessee ummataan ragaasisuun gara hojiitti seenuun isaa ni beekama. to put in place hojiirra oolchuu. Morning Star: Dedicated to Oromo Movement in Horn of Africa Tuesday, February 28, 2017 Waldaa Wal-gargaarsa Maccaa fi Tuulamaa waldaa mirga ummata Oromoof qabsaawuf dhaabbate dha. 225 cirrachaan) baajata mootummaa. Kutaa Dandeetii Ciimsuu fi Wal-harkaa fudhinsa Sadarkaa 5 Dandeetti WIBJ Bulchiinsa fi Bulchiinsa fayiinansii keessatti cimsuu Sadarkaa 6 Dandeetti Garee Itti fayyadama Bishaan Jallisii fi WIBJ Opereshiinii fi suphaa irratti cimsuu. Achii, murtoo tokko yeroo godhu karaa hafuuraa gaʼeessa taʼuu isaa argisiisa. Aside Posted on May 29, 2013 by Qeerroo. Guca Qabsoo Oromootiin. Mirgoonni kanneen kun maxxansa gurraachan dhiyeeffaman. Uummanni oromoo yeroo ammaa yeroo itti gidiraa fi dhiphuun mana isaatti olseenee jaanjii fi hiraarsamaa jirutti gaaffii uummatichaatti bishaan facaasanii irra kutuun daandii qabsoo uummanni oromoo qabatee socho,aa jiru ni fardeessa malee milkaa,ina diinota farra qabsoo oromoo ta,aniif karaa hin banu. Maraa Guddinaa waggaa torbaa Oliif badii tokko malee mana hidhaa keessatti dararamanii erga ba'anii Booda gara Kaayiroo(Misira)tti Imaluu dhaan barnoota addaan kutaan itti fufanii Yunversiitii Kaayiroo irraa barnoota Saayinsii Siyaasaatiin Digirii Jalqabaa Fudhatan. Mararaa Guddinaa Dura Taa'aan Paartii KFO sababii , Mootummaan Itiyoophiyaa, qajeelfama labsii yeroo hatattamaa keessatti tumame cabsite jechuun Mudee 01/2016 mana-hidhaa Waaltaa Qorannaa Yakkaa, "Maa'ikelaawii" jedhamuuti hidhame. Mararaa Guddinaa, Dr. Sobdootaafi warreen malaamaltummaadhaan jiraatanis qaanessaa tureera. Kun olola miti, dhugaa ragaa qabuu dha. Nuti Baratootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa Asiin dura Miiseensa DH. wantoota bu’aa kalaqa sammuu ta’aanitti fayyadameera, Citizen-driven change and policy. Gabaasa Qeerroo Dhiha Oromiyaa ,Hagayya 29,2011. 4 2) Barsiisota sadarkaa 1ffaa barnoota gosa adda addaa barsiisanii fi ogeessota guddina diinaggee fi hawaasummaa irratti hojjatan, dandeettii fi. Just as Ethiopianists' Addisaba is Oromianists' Finfinne, the former's Ethiopia is the later's Oromia. Yeroo muraasaaf qajeelchaa taʼee ergan tajaajilee booda, bakka babalʼistoonni mootummichaa caalaatti barbaachisan deemee tajaajiluuf galman baafadhe. 104/97 kan dabaltu jechuudadha. Yeroo ammaa dhaabbatichi sadarkaa guddinaa irra gaheen bal’anaan ummata keessa seenuun magaalota naannichaa murteessoo ta’an keessatti giddugala gurgurtaa banuun yeroodhaa gara yerootti kenniinsa tajaajilaa, qaqqabiinsaa fi bu’a argamsiisuun guddina agarsiisaa jira. Akka inni barbaadutti akka yaadnu nu taasisuuf, akkaataa guddinaa, aadaa ykn barumsa fudhanne tokko tokkotti illee fayyadamuu dandaʼa. Haati koo fi abbaan koo garuu manaa akkan baʼu hin barbaadan turan. Baaroon barumsa isaa sadarkaa tokkoffaafi 2ffaa achuma magaalaa Naqamteetti erga xumuree booda, barumsasaa sadarkaa olaanaammoo Kolleejjii Waldaa Makaane Yesuus Bishooftuutti argamurraa xumure. kanas gabatee gadiirratti ibsameeraati ilaalaa. Haala dinagdee yeroo sadarkaa addunyaa, ardii , biyyaa fi naannoo, raawwii karooraa fi walittii dhufeenyaa fi walittihidhamiinsa kutaa dinagdeewwanii gidduu jiru xiinxaluu fi qorachuun qophii karooraaf kan gargaaru qo'annoo ni gaggeessa, filannoowwan guddinaa ni tilmaama, qophii kanaaf kan gargaaru yaada ka'uumsaa fi qajeelfamoota ni qopheessa. BARATAAN maqaan isaa Toonii jedhamu tokko barumsa sadarkaa lammaffaa isaa addaan kutuuf jedha. • Amalawwan guddinaa fi barachuu daa’immanii kan mana barumsaa keessatti akka milkaa’an isaan godhu irratti mari’achuu. Posted by OromianEconomist in Irreecha, Uncategorized. Kan si caala daa’ima kee beeku tokko illee hin jiru. Adeemsa karoora guddinaa fi tiraansifoormeeshinii lammaffaa hanga walakkaatti lammiileen carraa hojii dhaabbii argatan intarpiraayizii 142,393 9dhi ,469. Kun yoo ta’e immoo humni namaa (hojii) amma baay’inaan qonna irratti bobba’ee jiru gara seektaroota industirii fi tajaajila kennanitti baay’inaan makamuun isaa waan hin oolledha. Mraraanis himannaan isaan irratti dhiyaate kanneen bakka hin jiraannetti himatamaniittii adda ba'ee akka, ilaalamuuf. Qajeelfama gurmaainsa waldaa hojii gamtaa Ijaarsa mana jireenyaa bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa kkoofsa 11/2007 ,Labsii waldaa hojii gamtaa lakkoofsa 147/91,dambii ittiin bulmaataa kana fi dambii keessaa murtiiwwaan waldichaa fi qajeelfamoota biraa kana irratti hundaa`anii kabajuu fi hojii irra Oolchuu,. Yeroo ammaa dhaabbatichi sadarkaa guddinaa irra gaheen bal'anaan ummata keessa seenuun magaalota naannichaa murteessoo ta'an keessatti giddugala gurgurtaa banuun yeroodhaa gara yerootti kenniinsa tajaajilaa, qaqqabiinsaa fi bu'a argamsiisuun guddina agarsiisaa jira. Sobdootaafi warreen malaamaltummaadhaan jiraatanis qaanessaa tureera. Mee dambii armaan gadii kana dubbisa. inni biyya alaa jirus inni biyya keessa jirus akkuma beekkumsa isaa fi dandeettii isaatti bakkuma jiruutti qooda adda addaa’rtti hirmaachuu dhaa. Oromiyaatti Biiroo Siiviil Sarviisii fi Buchiinsa Gaarii Karoora Waggaa Shanii Seektara Siiviil Sarviisii fi Bulchiinsa Gaarii Bara (2008-2012). • Amalawwan guddinaa fi barachuu daa’immanii kan mana barumsaa keessatti akka milkaa’an isaan godhu irratti mari’achuu. Oduu barattoota Uninivaristii Jimmaa keessaa bahe Akkumaa beekamuu Nuti baratootni Oromoo Yuunibaristii Jimmaa Miseensotaa fi Deegartootaa Dhaabbaata Dimookiraatawaa U/ Oromoo (DH. Keessattuu marii bal’aan keewwata 540, 541, 78 fi 82(1)(d), sadarkaa fi gulantaa qajeelfama adabbii keessa ta’ee sababoota adabbii cimsan S/A/Y/Kwt 84 jala ta’an irratti geggeeffamee jira. Kanaafuu, fara-ilbiisaa ykn tooftaawwan to'annoo kan biraa fayyadamuuf kun yeroo garmalee mijaa'adha. Waajjira kana keessa amma turetti loogii bara dheeraaf ana hojii sana keessaa ture qorachuudhaan qajeelfama ture sana jijjiiree namoota hedduudhaaf bu'aa ta'eera. Haati koo fi abbaan koo garuu manaa akkan baʼu hin barbaadan turan. Hojjetootnii fi leenjistootni olaanaan leenjifaman ammoo dabaree isaanii ogeessota dirree , qonnaan bultootaa fi qooda fudhattota pirojektichaa ni leenjisu. Posts about Oromia written by OromianEconomist. Sanadni kun faayidaa argachuu akka malu murteessuuf tarkaanfii dura dha. Baratootni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa Miseensotaa OPDO turan Gutummaatti Dhaabicha Dhiisuun Ibsa Baafatan. - Barattoonni sadarkaa ol'aanaa hundi mooratti deebi'uudhaan mooraalee dirree qabsoo yaadaafi mormii gochuu qaban. 6) "Abbaa Seeraa," jechuun akkaataa seeraatti Gumii Bulchiinsa Abbootii Seeraa Naanootiin filatamee Caffeedhaan kan muudameedha. Waajjira kana keessa amma turetti loogii bara dheeraaf mana hojii sana keessaa ture qorachuudhaan qajeelfama ture sana jijjiiree namoota hedduudhaaf bu'aa ta'eera.